Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gezien diep rampzalig zijn. Dat er op bouwkunstig gebied de meest verderfelijke anarchie leeft, dat de plattelanders de grootste bedreiging vormen van de schoonheid van ons land en dat het geen wonder is, dat er bijna niemand is, die aan zijn werk een bouwkundige van een architect kan onderscheiden. Jaren van zeer intensieve cultureele opvoeding, cultuur gezien als 'n evenwichtstoestand van uiterlijke en innerlijke beschaving, zullen er noodig zijn om ons land op te heffen uit den toestand van cultureel verval, waarin het verkeert. Dan pas zullen grootere groepen weer in staat blijken den architect te kiezen, die voor het maken van een bepaald gebouw de meest geschikte is.

Tegenwoordig zijn in tal van plaatsen architecten te vinden, die de reputatie hebben „heele beste" te zijn. Die voor tonnen gouds aan werk maken, als specialisten gelden en toch een groot gevaar uit bouwkunstig oogpunt voor hun plaats of streek kunnen beteekenen. Zij hebben zich vaak gespecialiseerd in de technische zijde van het bouwen van krankzinnigengestichten, garages, fabrieken, ziekenhuizen, arbeiderswoningen enz. of den indruk weten te vestigen, dat zij er zich in gespecialiseerd hebben. Op gronden van deze eenzijdig gegronde of ongegronde reputaties stroomen hun opdrachten toe. Helaas, daar zij technici zijn, is vormgeving hun zeer zwakke zijde. Zeer veel van hun gebouwen komen rechtstreeks uit de architectonische gruwelkamer of vertoonen een zeer onbegrepen toepassing van modernismen, waarover echter de man in de straat luide juichtonen laat hooren. Zoo wordt een groot deel van dit soort reputaties gemaakt door lieden, die de gave des onderscheids missen.

En voor den gemiddelden mensch is het zeer moeilijk, zich vrij te maken van wat iedereen toch maar zegt. De kracht van elk geloof berust ten deele op 't gemeenschappelijk gelooven van een groote groep in dat geloof. Zoo berust ook de kracht van soms de meest krankzinnige meeningen op de grootte van de groep, welke die meening als waar aanvaardt en welke min of meer onbewust, door duizend kleine dingen, die meening als een soort massa-suggestie levend houdt.

Over 't algemeen is er weinig overtuiging in de wereld, veel meer massa-suggestie, opgelegd door zich van hun doel welbewuste, of goed gedresseerde hypnotiseurs. Ook in cultuurperioden heerscht een soort massa-suggestie. De waarde van

Sluiten