Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de acte van navigatie" heette, het stuk engelsche scheepvaartwetgeving, dat het op de vrachtvaart van de Republiek had voorzien en dat deel uitmaakte van het engelsche mercantilisme. Met dit mercantilisme zou, een vijfkwarteeuw later, door Adam Smith worden afgerekend in een betoog, waar latere theorie nog in heeft gelouterd en belangrijks aan toegevoegd, maar waarvan nog immer geldt wat Pierson van Smith in het algemeen heeft getuigd : dat het is van onzen tijd. Welnu, in het breed overwogen veroordeelend vonnis, dat Smith strijkt over de handelspolitiek van zijn Engeland, maakt hij voor de navigation act een uitdrukkelijke uitzondering : deze prijst hij, als behoorende tot het verstandigste uit de engelsche wetgeving ; nochtans niet omdat Engelands welvaart erdoor. zou zijn vergroot, maar om een geheel andere reden : as defence is of much more importance than opulence ; omdat zij Engeland schepen en bevaren scheepsvolk heeft bezorgd, die het noodig had voor 's lands verdediging ; omdat kennelijk zijns inziens het offer, gelegen in een kostbaarder eigen vrachtvaart, ruimschoots door de bate van beter gewaarborgde nationale veiligheid werd vergoed.

Wederom leeft heden ten dage de beschermende scheepvaartpolitiek van vele groote mogendheden, welke voor de kleine Zeebouwende volken, die, al wilden ze het, tegen financieel zoo overmachtige mededinging niet kunnen optornen, uitzichten opent van de grimmigste duisternis, mede uit ditzelfde beginsel. Nergens is het bij mijn weten zoo onomwonden en officieel beleden als in de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, die in de „preamble" van hun Merchant Marine Act 1920 neerschreven : that it is necessary for the national defence and for the proper growth of its foreign and domestic commerce, that the U. S. shall have a merchant marine of the best equipped and most suitable types of vessels, sufficiënt to carry the greater portion of its commerce and serve as a naval or military auxiliary in time of war and national emergency.

Een geheel ander stuk bescherming is die van het landbouwbedrijf. Doch ook hier ontmoeten we in de historie, onder andere argumenten, het militaire, soms zóó gefatsoeneerd, dat men een goed leger beter op het platteland dan in de steden licht, soms zóó, dat een land heeft te zorgen voor zijn eigen voedsel om niet bij

Sluiten