Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

snel aan een proletarische beweging te denken. (1) Menschen, die in kleine groepen samenwonen, een gemeenschappelijke eenvoudige huishouding voeren, en hun overschot aan de armen geven, — Begharden noemde men ze — zijn niet het type van revolutionnaire proletariërs. Zij maakten slechts op hunne wijze ernst met de kerkleer, zooals ze die verstonden. Strikt genomen zijn ze niet omwentelingszuchtiger dan zuster Hadewijch, de mystieke dichteres uit het midden der dertiende eeuw, die óók datgene wat haar aanstaat onevenredig op den voorgrond plaatst. Wie de woordenrijkheid der Roomsche lofprijzing kent, vindt het toch merkwaardig, enkel en alleen de " minne de bovennatuurlijke liefde, in haar gedichten te ontmoeten, zonder een vermelding van eenige heilige figuur. Zelfs God en Jezus ontbreken en de " Vrouwe et regina " van het gedicht bij Bastiaanse I 81 is zoowaar niet Maria, doch alweer de " minne ". Het was goed bedoeld en toch eigenlijk schrikkelijk individualistisch, en gansch en al on-Roomsch.

De stedelijke kuituur der dertiende en veertiende eeuw bezat nog geen eigen vormen. De sierkunst sloot zich aan bij de kerkelijke, geheel overheerscht door de Gotische architectuur, en aan de aanzienlijke huizen beproefde men tevergeefs met de geheel ongeschikte Gotische motieven een aannemelijken gevel te bouwen. Op onzen bodem is daar weinig van overgebleven.

(1) Zooals Kautsky in zijn " Vorlaufer des neueren Socialismus " doet.

Sluiten