Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,fera Jimmy' el la malliberejo en A. La hieraüan posttag\jmezon tiu afero ekhavis tragedian finon. La malliberejo tro"vigas unu horon proksinmme ekster la urbo sur senarba, ",jde êi kaj tie arbetajsurkreskita tereno. Du armitaj gardistoj, „forante la kutiman rondiron êirkau la muroj de Vkonstruajo, „kredis vidi ion movigantan en la arbetajo te la vojo. Prok"„simigante, üi vidis sinjore vestitan viron iteÜri 6e la rondo ,4e la nomita densajo kaj malaperi post gH. Unu el la „gardistoj ekkuris kaj baldaü esHs en la proksimo de la „jremdulo. Kiam tiu êi turnis la kapon, por vidi 6u om „persekutas lin, la gardisto kriis: Ci estas Manchestera Jimmy. „Tiam pafo aüdigis, la forkuranta viro falis bloke sur la ,jteron kaj la alia gardisto ankau tapide alkuris. Pro eble tro "„granda dejora fervoro lia kamarado estis pafinta kaj eê \jtiel firmmane, ke la trafito tuj estis senviva. La kuglo eniris ,Ja postan porton de lia kapo. Montri&s, ke li estas la antaü "„nelonge forkurinta malliberulo, Manchestera Jimmy, kies „vero nomo — James Standerton — antaü pli ol ses jaroj "„ekhavis malbonan famon pro diversaj tiam faritaj krimoj. ,Jüie li sin trovis depost sia forkuro, kaj kiel li ekhavis la „vestojn, per kiuj li estis vestita, kiam oni mortpafis lm, 'jmi ne povis eltrovi. Sufiêe granda monsumo estis trovata "jen lia brustposo. La potico esploras la devenon de tiu mono".

Mi tuj sciigas tie ci, ke tiu esplorado de la polico kondukis al nenio kaj ke neniu sin anoncis kiel lega posedanto de la bankbiletoj.

Sluiten