Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO I

Menton

En la komenco de Marto 190.. mi iris al Menton por pasigi kelkan tempon en la Franca Riviero. Mi eer te meritis tiun ripozon. Antaü du jaroj mi fïnis jurfakultaton kaj unue eklogis en Rotterdamo kiel advokato. Mia patro, mortinta antaü nelonge, lasis al mi malgrandan kapitalon. Mia patrino, kiu mortis junaga, kaj kiun mi apenaü memoras, estis naskita anglino; tial mi havis en Anglujo kaj precipe en Londono kelkajn parencojn. Tio igis min decidi speciale pristudi jugajn aferojn, kiujn havas holandanoj en Anglujo aü angloj en Holando. Por tio mi tarnen bezonis specialan studon de la angla legoscienco kaj mi turnis min al mia onklo, Alfred Bruce, de la firmo Bruce Oldman kaj Bruce, petante Lin, doni al mi la okazon en lia prokurora oficejo (unu el la plej grandaj en Londono) havigi al mi la bezonatan praktikan scion. Tiun peton li plej kompleze konsentis, kaj kiam mi elvagonigis en Menton, mi jus finis jaron da fervora laborado. Ne nur pro tio mi po vis kontente rememori tiun tempon, sed ankaü, Car mi akiris multajn agrablajn konatojn en la plej bonaj rondoj de Londono. Mi forte sentis — kion cetere multaj junuloj sentas tro forte — ke oni sufice satas min, kaj tial mi estis felica kaj kontenta. Tarnen mi iom tro muite strecis miajn fortojn, (car mi ne in-

Sluiten