Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

facÜigas mian taskon." «w*»* Vian taskon?" - mi demandis iom «ungite. Certel La franca polico nun komencas la esplora„w-iw vnnA»Vnn trans la Kanalon!

t^ ^F.^Ui post rapid. umnpremo

li foriris.

» » »

La sekvintan tagon G.G. aperis sur la Promenejo

Au Midi uur post U tagmezo. .

CM liberigU nian amikon" - esti. lkj unu.) vortoi „La v^ ^ efikan alibionl Hodkü meten, nu

imXr -"mi" demandk „ikd hieraü oni kterko^tC ke en 1. momento de k murdo U nepre

^/-"^G.. in^rromp»» mk „Ne

kun la êapo, estas finita.

Sendube tio vin mirigis" — nu diris. Momenten li rigardis min, ridante Mia knabo U diris. „mi ne kredis eê momenten, ke li estas

^Kett! Kaj via hieraüa kolerol Via malsaga ekbolo. car" malsaga gi estis, tion vi konsentos^

Tute ne! Sed, kara amiko, la laalon de mia es koiSgo nu ne rakontos, antaü ol mi estos kaptinta ij-ü^u7o de krimulo - la vojo, kiun la krimulo iri. Uaj postsignoj.

Sluiten