Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en la koridoro: mi kun sento de geno pro mia neceremonia kostumo, li kun la mieno kaj certeco de iu, kiu havas kutimon sidi sian tutan vivon êe la tablo de anglaj aristokratoj en jaketo.

Malsupre ni trovis la tutan familion kune.

Lordo Stockton, malgranda, maldika viro kun delikata, belforma vizago, longaj grizaj haroj kaj plena griza barbo, diris al ni koran bonvenon.

„Mi jam konas vin iom, S-ro Gill" — li diris. „Mi estas akciulo de la ,3ridge Steel Works" kaj ankaü miaparte mi suldas dankon al vi pro la sagaca maniero en kiu vi malkovris kaj punis la antaü kelke da monatoj faritajn stelojn je kosto de la entTeprenp. Mi tre gojas akcepti vin kaj vian amikon en mia domo."

Li poste prezentis nin al la sinjorinoj, kiuj, aüdinte, ke mi estas holandano, tuj komencis vivecan interparoladon. Pasintan someron ili vojagis en Holando kaj tie multon vidis kaj guis. Ili montris sin „true *) friends of dear little Holland."

Lady Stockton estis altstatura maljuna sinjorino kun bela profilo kaj afablaj okuloj. Lady Edith, la malpli juna filino, estis brunhara, majesta, iom malvarma belulmo. Lady Maüd, sia pli juna fratino, kontraüe plej êarma blondulino kun malhelbluaj okuloj kaj belega cerizruga bu§o. Se mi ne estus simpla holanda advokato, mi povus permesi al mi, kion mi pleje deziris: tuj profunde enamigi je si. Bedaürinde la logika prudente, scianta la klasajn antaüjugojn de la anglaj aristokratoj, sidis kiel bremsisto *) sur la

*) veraj amikoj de 1'kara malgranda Holando. *) bremso = haltigilo.

Sluiten