Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO VI

Dangero

Estas kompreneble, ke tiu nepra aserto de Lordo Stockton pleje niin mirigis. Lordo Lidderdale do dUngis sian mortigitan êambriston laü falsaj skribatestoj. Sed tiu, kiu iiin faris nepre detale sciis la cirkonstancojn de la vera James Robertson. Kiu, je Dio, do estas la viro, kiu sajnigis sin Robertson kaj tiel tragedie mortis en Menton? G.G. Sajnis esti malpli mirigita ol mi.

„Mi kóre dankas vin pro viaj priaferaj kaj klaraj respondoj, Mylord" — li diris. „Mi jam iomete konjektis, ke la kadavro, laü kiu la portreto estas farita, ne estas tiu de via êambristo. Nun mi bezonas fari nur unu pluan demandon: Cu vi scias la restadejon de S-«> Olivier?"

„Mi povas almenaü doni informon" — li respondis. „En sia letero el Bagdad li sciigis al mi sian intencon vojagi laü Konstantinopel al Moskvo. En tiu lasta mbo li sendube nun estas, se almenaü li ne Sangis siajn intencojn."

„Bonege" — ekkriis G.G. ,J,astan favoron, Mylord! Cu vi volas esti sufiêe bonvola telegrafe informigi êe la angla konsulo en Moskvo, êu S-*° Olivier estas ankoraü tie kaj êu Robertson estas kun li?"

„Kun plezuro" — respondis Lordo Stockton. „Cu la afero urgas?"

Sluiten