Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mi vidis, ke G.G. aüdante tiun sciigon, faris karaktenzan movon per la kapo. Gi estis mallonga, preskaü nevidebla skueto en la nuko kaj posta parto de la kapo kiun mi ciam rimarkis, kiam li neatendite aüdis wn eksterordinare gravan. Li êiam konsideris tiun sian movon la plej granda malperfektajo de detektivo. La sinjorinoj sajnis malmulte maltrankviligi pri la okazo. Nur Lady Edith ekestis nerva kaj ankoraü pli pala ol ordinare.

Nelonge poste la nokto nin disigis. Mi rimarkis, ke G.G. en la vestiblo antaü la Stuparo parolis ankoraü keikan tempon kun nia gastiganto. Sajnis ke i insiste petis pri io. Tiam Lordo Stockton venigis la butleron, al kiu li donis maUongan ordonon. Poste G.G. kaj mi supreniris al niaj cambroj.

* * *

Mi jam diris, ke niaj cambroj kusis unu flanke de la aha. Ui havis interkomunikigan pordon, do G.G eniris kun mi mian cambron.

Fajro bruhs en la kameno, granda argenta lustro kun kandeloj, staranta sur ronda, peza tablo, lumigis Ia cambron. La kurtenoj estis fermitaj.

La pordo, kondukanta al la aha cambro, estis duone malfennita; ankaü tie ni trovis poste fajron brulantan kaj la saman lumigadon. G.G. sidigis sur sego apud Ia kameno, sin apogis malantaüe kaj restis sidanta kelkan tempon kun fermitaj okuloj. Mi sÜentis, Car mi ne volia lin geni, dum U estis pripensanta, deduktanta kaj kombinanta.

• "^afe" ~~ M diris post <Weo da minutoj, „sidigu tie Ci. Tm apogsego aspektas tre alloge kaj mi volas wn diri al vi."

Sluiten