Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO IX

Neatenditaj Okazafoj

„Mi tre goj as, ke vi estas reveninta" — diris Lady Maüd, kaj tuj rugigis pro tiaj siaj vortoj.

„En Stockton Court okazas tiaj tremigaj aferoj" — si daürigis rapide. „Patro ne estas sufice sana por energie okupi sin pri ili, patrino estas tro nerva kaj

Edith ho, S-ro Hendriks, mia fratino estas tiel

strangkonduta kaj silentema. Mi havas neniun, al kiu mi povus elversi mian koron en ci tiuj malfacilaj tagoj. Mi sentas min tiel soleca kaj — mi timas."

Kiam bela, juna knabino konfesas al junulo, ke si estas soleca kaj timas, tiu junulo ordinare sentas sian kuragon sin levi gis eksterordinara alto. Tiel ankaü mi eksentis.

„Kara Lady Maüd" — mi diris (kaj mi vidis, ke tiu iom familiara komenco ne malkontentigis sin). „Fidu al mi! Mi bone scias, ke mia helpo ne muite valoras, sed gi estas sincera. Por helpi vin nenio al mi povas esti tro malfacila!"

La cevalo tie ci iom ektimis kaj la knabino devis sin okupi momenton per sia veturiga tasko. Poste si alrigardis min. „Vi estas tiel kora, So. Hendriks" — si diris. „Mi sentas min pli trankvila nun, kiam vi revenis."

Si tion diris sen ia koketeco, tute honeste kaj sincere.

Sluiten