Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gantajn super via domo, mi nepre forpelos! Je la nomo de Dio, Mylord, fidu min!"

Mi miregis pri tiuj vortoj des pli, Car mi ne kom prenis, kiel ili povis rilati al Stek) — kiel ajn mistera. Kun 6iam pliiganta mirego mi vidis, ke Lordo Stockton paligis. Li provis paroli, sed ne povis eligi vorton.

Subite G.G. pasis al li.

„Mylord, êu vi volas fidi min?" — li demandis kun akcento, etendante la manon.

Momenton Lordo Stockton fikse lin rigardis. Poste li kaptis la al li etenditan manon, premis §m kore kaj. refalis en sian segon, apogante sin malantaüen kaj kovrante la vizagon per la manoj.

Mi estis surdigita. G.G. tarnen metis sian manon sur lian surtron kaj diris mallaüte kaj kore: „Kuragon, Mylord, mi nepre sukcesos!"

En tiu momento oni frapis k pordon. Lordo Stockton tuj sin levis kaj kiam la butlero envenis, lia vizago aspektis kiel ordinare.

„En la vestiblo estas persono, deziranta paroli kun S-ro Gill" — diris la butlero.

Mi falis de unu mirego en la alian, sed sajnis, ke mia amiko ne trovis la aferon eksterordinara.

„Kiel H aspektas?" — li demandis.

„Dika, juna viro, laboriste vestita" — respondis la

butlero. ,„ ,

Cu vi permesas al mi momenton, Mylord — demandis G.G. kaj post konsenta gesto de Lordo Stockton li forksis k êambron, dirinte al nu. lam sarkasma rideto: „VerSajne nia komuna amiko, Wiüy!

Lordo Stockton kaj mi nun estis sokj kaj mi trovis k situacion tre malfadk. Metu vin en mian

Sluiten