Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dangero? Mi estis forjetonta ankaü tiun eblon; sed mi ekpensis, ke G.G. foje diris: detektivo faras eraron, kiam ü forjetas ideon, êar gi estas stranga kaj kontraüa al tio, kion li kredas natura. Do mi supozu, ke efektive tie êi al mi minacas ia dangero. De kiu

gi povus veni? De unu el miaj tri kunestantoj?

Lordon Ruthven mi konis ekde mia veno Londonon. Mi ofte renkontis lin êe Lordo Lidderdale kaj alüoke: iom malserioza junulo, sprita kaj amuza, eksterordinare bonkora, konata de êiu Londonano; Ha vivo kun virtoj kaj malvirtoj estis kvazaü malfermita libro. Plej certe, de li ne venus ia dangero.

Ankoraü malplie gi povus veni de Lordo Lidderdale. Lin mi konis depost unu jaro; li estis eminenta viro, gvidanto en sia medio, viro. kiun êiu senlime estimis kaj kies vivo ankaü estis malfermita libro. Se iu estus super êia suspekto, li estis.

Lordo Lowden, nia gastiganto? Venture kion mi sciis pri Lordo Lowden? Lian nomon oni vidis kelkfoje en jurnaloj. Li logis en Italujo; nun li vivas tie êi vivon iom strangan por „Peer" de Anglujo, sola kun itala êambristo en kelkaj êambroj de sia domo. Liaj samklasuloj lin ne Satas. Li Jus revenis Angl-

ujon.... kaj jen ekbrilis antaü miaj okuloj lumo,

tiel blindiga, ke gi ektimigis mm.

Lordo Lowden estis kun Lordo Lidderdale en Nice, kiam ni estis en Menton, do je distanco de malpli ol du horoj per la vagonaro. Li estis maljuna kaj forta viro kun sana korpstato.... iu, kiu ne facile lasas sin timigi. Kaj — li transveturis kun ni al Anglujol Kiel mi povis esti tiel blinda? Kiu alia, krom li, nin sekvis de el Francujo? Cu tiu mistera persekutanto

Sluiten