Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

momenton venis al mi la penso, êu li vere estas Lordo Lowden: nek Lidderdale, nek Ruthven konis lin antaüe. Sed aliflanke, li jam êeestis kelkajn kunsidojn de la nobela deputitaro kaj sendube tie renkontis konatojn. Ne, tiu romantika ideo estus tro malsaga: mi devis regi mian fantazion.

Tarnen, se mi estus prava rilate al la cefafero, Lordo Lowden sendube estas dangera krimulo — stelisto, murdisto! Mi devas konfesi, ke, dum mi tiel pripensadis, mi ne povis ne tremi pro ekscito. Sed ju pli mi rememoris la okazintajojn kaj ankaü la malmultajn informojn de G.G., des pli mi konvinkigis, ke mi ne eraris. Mia amiko eê estis antaüdirinta mian subitan

kaj neatenditan renkonton kun la juna detektivo

Kompreneble li sciis, kie tiu renkonto estis okazonta. Estis tute laü la agmaniero de G.G. konservi la misterecon de la afero, sed tarnen prepari min al la surprizo, kvankam eble eê nur por igi min scivola. Sendube Lordo Lowden estas nia malamiko aü almenaü lia kunhelpanto.

Mi estis jam veninta al tiu finkonkludo, kiam la voêo de nia gastiganto revokis min al la realeco:

„Cu Lady Ackland estas via konatino, S-ro Hendriks?"

Sluiten