Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAP1TRO xn

La Kuriozaja Kolekto

Lady Ackland ne estis mia konatino, sed miaj tri tablokunuloj ofte vidis Sin kaj hieraü ili pasigis kelke da horoj 6e unu el la brilaj vesperfestoj, kiujn Si kutime arangis dum la „season" en Londono. Ankaü Lordo Lowden estis tie, kvankam li preskaü neniam eliras. Si estis jam multajn jarojn vidvino kaj energie rebatis gis nun ciujn atencojn je Siaj koro kaj mano. Oni kelkfoje rakontis, ke Si havas preferon al Lordo Lidderdale, sed liaflanke neniam montrigis tia prefero al si. Cetere Si estis pli aga ol Lidderdale kaj preskaü kvardekjara. Sia diamant — perl — kaj juvelkolekto estis fama en la tuta Anglujo kaj Si kutimis montroelmeti grandan parton el gi sur sia persono, tiel ke dum Siaj vesperfestoj Siaj gastoj rigardis Sin kun miro, se ne ciam kun admiro pro la multegaj diamantoj kaj aliaj grandvaloraj ornamajoj, per kiuj Siaj sultroj kaj kapo, multfoje ankaü Siaj vestoj kaj ec Siaj suoj estis kovritaj. En tiu rilato Si certe estis unika; Si ne povis ne troigi.

La pasintan vesperon Si denove, brilanta kaj radianta en multaj koloroj, meze de siaj gastoj plenumis siajn devojn de gastigantino. Kiam, post la fino de la festo, Si lacega venis en sian dormocambron, Si propramane metis siajn ornamajojn sur la grandan tualettablon, igis sin helpi kiel eble plej baldaü de

Sluiten