Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Sensacia rompStelo!" — mi aüdis, kaj poste longan recitadon el kiu mi nur komprenis la vortojn: „juveloj" kaj „Lowden". Mi tuj sendis hm por aceti Jurnalon kaj momenton poste mi sidis kvazaü sensagiginta, rigardante la jenan anoncon:

„Hodiaü matene la polico estis alarmata per la „sciigo, ke en la domo de Lordo Lowden 6e „Kenrington Gardens" okazis grava juvelstelo. Sranko „estis rompmalslosata kaj juveloj je valoro de multaj „miloj da sterlmgaj funtoj forprenitaj el la kesteto, „kiu enhavis Uin. La polico tarnen faris ankoraü alian „malkovron. En la duone detrnita kesteto gi trovis, „kasita sub veluro, kelkajn valorajn ornamajojn de„venajn de la granda stelo, kiu la antaühieraüan nok„ton okazis 6e Lady Ackland. Car Lordo Lowden ne „povis klarigi, kiel Ui venis tien, la justico, tuj aver„tita, ordonis lin aresti. Oni diras, ke tre pligravigaj „atestajoj estas dirataj kontraü li. La okazo sin mon„tras tiel grava, ke lia peto, esti liberigata kontraü „kaücio, estas rifuzita."

Retrankviliginte post la unua mirego, mi ekpensis, ki mi tarnen tute ne bezonas miri. Ke Lordo Lowden ne estas fidinda kaj ciuokaze suspektinda persono, mi mem jam eltrovis, parte per miaj propraj observoj, parte per la aludoj — kvankam neklaraj — de G.G. La safira pinglo, kiun Lordo Lidderdale pasintan vesperon neatendite trovis, elstaris per la pinto de inter la velura kuseneto kaj la vando de la kesteto: kredeble ankaü tiu apartenis al la for de Lady Ackland stelitaj grandvalorajoj. Estas kompreneble, ke Lordo Lowden ektimis, kiam li vidis gin en la manoj de Lidderdale. Sed kial Lordo Lowden, kiu mem bezonis

Sluiten