Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ambaü estas pristelitaj, kaj mi ne mirus, se evidentigus, ke ambaüfoje la stelisto estas la sama."

La tagon post la aresto li venis viziti min en mia klubo.

„Cu ne estas strange, ke tiuj du juvelsteloj tiel baldaü okazas post la Stelo en Stockton Court pri kiu vi rakontis al mi, S-*0 Hendriks? Vole nevole mi sercas ian interrilaton, kvankam mia prudento al mi diras, ke gi nepre ne povas ekzisti."

Sed se mi povus pruvi, ke oni vidis Lordon Lowden sur la terenoj de Stockton Court?" — mi ne povis ne diri.

Mirigite Lordo Lidderdale min alrigardis.

„Jes, se " ü respondis; „sed de kie al vi venas

tiaj strangaj ideoj?"

„Mi ne scias" — mi diris. „Mi havas ankoraü pli strangajn ideojn rUate al la murdafero en Menton, pri kiu vi ankaü tiel vigle interesigas. Cu vi ne trovas strange, ke Lordo Lowden guste kun ni revenis el Francujo?"

„Kial?" — li diris, ree mirigite kaj evidente ne komprenante mian intencon. ,

„Mi ne kuragas eldiri miajn pensojn, Mylord, antaü ol mi parolos kun mia amiko Geoffrey. Sed mi tre mirus, se miaj konjektoj ne estus ankaü la liaj."

„Ankaü vi jam ekfarigas speco de detektivo, S-*° Hendriks" — diris Lordo Lidderdale, starigante kaj donante al mi la adiaüan manon. „La holandanoj ciam

estis sagacaj: vi faras honoron al viaj samlandanoj."

* * *

En tiuj tagoj mi muite sentis la maleston de G.G. kaj ciun tagon tiu sento plifortigis. Kvankam mi

Sluiten