Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

min sekvas? Estas kvazaü mi ne povus fari pason ne renkontante vinl"

„Tio estas iom troigita, S-"> Hendriks" — li respondis. Generale mi ne s ere as vin, sed ci-tiufoje mi konsentas, ke mi iris renkonten al vi. Mi havas novajon por vi."

„Kaj tiu estas?"

„Hodiaü Lordo Lowden reekhavis sian liberecon!"

Tio estis efektive novajo! Mi rigardis mian dikan amikon per grandaj okuloj.

„Cu tarnen li estas senkulpa?" — mi demandis. Ree S-"> Jenkins ridetis. „Mi nur scias, ke S-«» Gill sendis telegramon" — li diris. „Sekve de tiu telegramo oni liberigis lin. Cu li estas senkulpa, nu, tio estas alia demando."

„Sed se oni ne estas certa pri lia senkulpeco, kial oni lin liberigas?"

Denove la sama rideto. „Ankaü mi ricevis instrukciojn de S-«> GUL Jen kion Ui enhavas: mi devas peti vin, persone scügi la novajon pri la liberigo de Lordo Lowden al Lordo Lidderdale. Hodiaü vespere kompreneble êiuj jurnaloj gin rakontas. Sed S-«> GUI tre deziras, ke Lordo Lidderdale antaüe sciu gin per vi."

„Mi tute ne komprenas, kial tio estas tiel urga" — mi diris-iom malbonhumore, êar mi trovis, ke G.G tute bone povus skribi al mi mem, anstataü sendi alian personon kun tia komisio.

„Se S-ro GUI tion deziras, mi plenumos lian peton, sed mi êiam ankoraü ne komprenas, kial oni liberigis Lordon Lowden."

„Nek mi" — respondis S-"> Jenkins. „Sed êu estus tiel mirige, ke oni lin liberigis por sekrete sekvi lm

Sluiten