Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO XV

En la Vintrogardeno

Du tagojn poste je la deka mi eniris la per plantoj ornamitan vestiblon de la princa restadejo de Lordo Stockton en Grosvenor Gardens.

Estis la festvespero kaj la gevizitantoj flue alvenis. Longa vico da aütomobiloj staris ekstere atendanta kaj ciu laüvice deponis antaü la larga enirejo sian karan sargon (kara laü du signifoj, êar malofte mi vidis kune tiom da juveloj). Kvar komunikigaj salonoj estis arangitaj por la celo. La lasta estis la balsalono; gi kusis apud la vasta, duone lumigita vintrogardeno, en kio serpentumantaj vojoj perdigis inter altaj palmgrupoj.

Lordo kaj Lady Stockton akceptis la gastojn en la unua el la kvar salonoj.

Kiam mi estis komplimentinta ilin, (frapis min, ke Lordo Stockton ne estis por mi tiel afabla kiel ordinare) mi trairis malrapide la salonon por serci konatojn kaj precipe por trovi sin. La unua, kiun mi renkontis, estis Lordo Ruthven.

„Bonan vesperon, S-ro Hendriks" — li diris. Vi sendube legis en la jurnaloj, ke Lowden ree estas libera. Estis efektive tro sensage suspekti lin. Cu vi ec unu momenton kredis lin kulpa?"

„Estis malfacüe ne kredi lin kulpa" — mi diris iom lakone.

Sluiten