Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Lady Edith. „Vi pri tio miras" — li daürigis. „La tempo por klarigoj ankoraü ne venis. Tarnen mi volas diri al vi, ke versajne tie sin trovas Lady Edith mem kune kun la viro, kiun ni jam tiel longe serêas."

„Kun la viro el Francujo?" — mi demandis senspire....

„Jes Willy' kun la viro el Menton."

„Cu vi volas kredigi, ke "

„Silentu! Mi ne volas kredigi ion pli ol mi diris. Vi konatigos kun unu el la plej ruzegaj kaj dangeraj krimuloj, kiujn mi iam renkontis. Preparu vin al tia konatigo kaj bone ekzamenu vian revolveron."

Mi faris, kion li petis.

„Cu vi estas certa pri la afero?"

„Laü horna konsidero, jes!" — li diris. „Sed la viro montris tian diablan ruzegecon, ke mi mem apenaü povas gin kredi. Mi ne estus geninta vin hodiaü vespere, Willy, se mi antaü êio ne volus malhelpi, ke malsekretigu la rilatoj inter Lady Edith kaj la viro, kiun ni trovos êe Si. Neniu scias pri gi kaj neniu devas gin konjekti. Tarnen mi bezonas heipon, êar sola mi povus malsukcesi kaj tio ne devas okazi. Vi estas la sola, kiu povas min helpi, precipe êar kelkfoje vi jam Jetis rigardon post la scenejon, kvankam vi ne komprenas ankoraü la interligon de la faktoj."

„Je Dio, vi pravas!" — mi ekgemis. „Sed mi goj as, car mi povas helpi vin."

„Supre ni trovos ankoraü alian personon" — li daürigis. ,J*a viro tarnen estas, por tiel diri, mekanika helpanto; ridetanta, silenta üo, senbrua kaj fidinda. Nun venu, Willy! Estas tempo!"

Sluiten