Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO XIX

La Rakonto de G.G. Unuaj Konjektoj

Hieraü G.G. promesis viziti min la sekvontan matenon je la deka horo. Tiun nokton mi malmulte aü tute ne domus, dar la antaüatagaj okazintajoj tute okupis miajn pensojn. Vane mi klopodis eê nun, kiam mi sciis, kiu estas „la Viro el Francujo," malkovri la interligon inter la diversaj lastsemajnaj okazintajoj. Mi et certe ne kredus ankoraü je la kulpo de la pseüdonima Lordo Lidderdale, mi rigardus la personintersangon sovaga fantaziajo, se G.G. ne estus tuj al mi doninta evidentajn pruvojn pri lia kulpeco.

Dum nia mallibcrulo ankoraü estis senkonscia, G.G. rapide ekzamenis la tirkestojn de lia skribotablo. En gi li trovis ankaü sekretan tirkeston, kiu estis malplena.

„Kredeble nia amiko tute ne scias la ekziston de tiu tirkesto" — diris G.G. „Memoru, Willy, ke gi ne estas lia skribotablo."

Li daürigis seréi kaj baldaü elprenis ordmaran lignan skatolon, kiu sin montris plena je juveloj. Li metis gin sur la tabion kaj ekzamenis la enhavon. Tiam li diris:

„Jen la akirajo de tri steloj: tiu en Stockton Court kaj tiuj 6e Lady Ackland kaj Lordo Lowden. Vi vidas, Willy, sinjoro James Standerton ne faris siajn

Sluiten