Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aferojn duone. En tiu simpla skatolo sin trovas kapitalo. Neniu estus ekpensinta ser6i tiujn Stonojn tie Ci 6e nia kavaliro sen timo kaj sen makulo. Jen li forslosis ilin en ordinara tirkesto, tiel facile atingeblaj, ke mi bezonis nur perforti la seruron per mia po§tran6ilo, kaj tio ree montras lian maloftan ruzegecon. Eksterordinaraj antaüzorgoj estus altirintaj atenton, sed nun li vekis nenies suspekton aü scivolon."

Gi estis do nerefutebla fakto; tiu viro efektive estas krimulo. Sed (kiel mi jam diris) e6 nun mi komprenis ankoraü nenion pri la interligo inter la faktoj kaj precipe ne la perÜojn, kiujn G.G. uzis por ekscii la veron. Kaj kia estas tiu vero?! Je mia honto mi

devis konfesi, ke êio restis same malluma por mi

por mi, kiu kredis min tute kapabla mem solvi la problemon.

La sola, kiu povus montri al mi la vojon en la labirinto en kiun mi enigis, estis G.G., kaj li estis promesinta fari tion hodiaü matene.

Precize je la deka li aperis.

Li aspektis serioza kaj eksidis, nenion dirinte. Tuj li ekbruligis cigaron kaj medite postrigardis la nubetojn, kiujn li blovis en la aeron. Fine li diris:

„Mi venas el la malliberejo, Willy. James Standerton estas jesinta 6iujn miajn konjektojn. Mi nun povas al vi rakonti la tutan historion de a gis z. En la pasintaj tagoj vi faris al mi gravajn servojn, kvankam vi tion ne konjektis (momenton moka rideto aperis sur liaj lipoj), vi estis e6 kelkfoje en dangero, sed tion vi ankaü ne sciis èscepte la antauhieraüan vesperon (ree la sama rideto); tial vi rajtas

Sluiten