Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dekstre".

„Kaj al kiu flanko elstaras la tenilo de la tranêilo?" „Ankaü dekstren."

„Dankon" — li diris 'kaj residigis. „La viro, kiun ni trovis murdita en Menton, havis la tranêilon maldekstre en la dorso kaj la tenilo elstarïs maldekstren. Et tio sekvas, ke oni vundis lin per la maldekstra mano. Do nepre la mortiginto aü tiam ne povis uzi sian dekstran manon, aü estis maldekstramana. Cu vi tion komprenas, Willy?"

Mi kapjesis.

„Do vi ankaü komprenos, kial mi agis tiel strange kun la malgranda vagulo, kiun ni kaptis. Li kapablis uzi ambaü siajn manojn. Mi faris, kvazaü mi estus furioza kaj volus bati lin; li sin defendis per la dekstra mano. Mi jetis lian êapon teren; li prenis gin per la dekstra mano! Li nepre ne estis maldekstramana. Krome li estis malgranda viro kaj la mortigito, peza kaj longa, havis la vundon en la supro de la dorso. Nia malgranda amiko preskaü devus stari sur la pintoj de la piedoj por povi pusi la tranêilon tiel alte en la dorson. Vi konsentos, Willy, ke oni malofte prenas tian pozon por fari murdon."

Mi plej konvinke konsentis tion.

„La sekvantan matenon mi klarigis al la nica polico mian opinion. Tiam gi liberigis la kompatindulon. Kredeble li jus trovis la kadavron, kiam ni lin surprizis. Ciuokaze li ne stelis monon, êar la polico trovis gin en la poso de la mortigito, kiel vi scias. Cetere tio estis feliêa, êar pro tio mi ekhavis montron, ke la viro venis el Anglujo."

„Sed li havis anglan kaj francan monon! Ciu per-

Sluiten