Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO XXI

La Rakonto de G.G. (Daürigo) Komplikajoj kaj Necerteco

„Nun niaj aventuroj en Stockton Court" — daürigis G.G. „Mi rakontos nur, kion mi rimarkis kaj ekkonjektis dum nia tiea restado, la efektivan klarigon vi poste aüdos. Dum la alvojago mi tenis miajn okulojn bone malfermitaj, êar versajne oni estis sekvanta nin. Mi malkovris nenion; poste mi komprenis, ke Lidderdale II estas tro ruza por tiel sin elmeti al malkovro. Li venis per la posta vagonaro, kiam estis mallume. Versajne li tarnen sekvis nin gis la londona stacidomo por scü cu efektive ni forveturis.

„Li muite riskis, farante tion persone" — mi diris.

„Cion li devis fari persone, êar guste lia alcelado estis zorgi pri tio, ke neniu havu eê la plej malgrandan konjekton, ke rilate al Lordo Lidderdale io ne estas en ordo. En Stockton Court min tuj frapis la mieno de Lady Edith. Kredeble ankaü vin, Willy."

„Mi trovis sin nenature pala kaj sian rigardon laca kaj sufera."

„Siaj okuloj havis tiun karakterizan esprimon, kiun ni, detektivoj, tiel bone konas; miksajo de timo kaj singardemo, signo de la konsciado, ke oni estas persekutata. Oni iafoje vidas tian esprimon en gia plej intensa formo en la okuloj de persono j, kiuj suf er as pro persekutfrenezeco. Sed Lady Edith certe ne estis

Sluiten