Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Li vidis sin nur momenton; tuj Si malaperis. Tio okazis je duono post noktomezo, do duonan horon antaü ol mi komencis mian noktan ekskurson. La ekapero kaj ekmalapero estis tiel subitaj, ke Lordo Stockton kredis, ke li eble eraris. Li estas maljuna kaj laca; poste li ne muite pensis pri la afero, des malpli, car Lady Edith la sekvantan tagon, kiam li demandis pri gi, neis, ke si forlasis sian êambron. Tiu neado estis tre grava, Willy!" Mi bone tion komprenis.

La rezulto de nia interparolado estis, ke Lordo Stockton tre nervigis pro tio, kio estis okazonta. Sed vi mem vidis, Willy, ke êiam ankoraü li deziris venigi la policon. Li estas malforta kaj maljuna viro, kiu jam ne tute estras siajn pensojn; li sentis, ke io ne estas en ordo, li ne komprenis kio, li estis maltrankvüa pro sia malpli juna filino kaj timis ian skandalon. Ripetfoje mi devis lin kuragigi, certigante, ke mi faros êion por la feliêeco de la familio. Vi mem foje vidis lin en tia nigra animstato."

„Tiun momenton, kiam S-ro Jenkins sin anoncis — jes, mi bone tion memoras."

„Guste, Willy! Nun fine mi povas detale rakonti al vi, kial S-ro Jenkins venis al Stockton Court."

„Mi aüskultas" — mi diris.

Sluiten