Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ne konjektis, ke li havas aferon kun falsa Lidderdale."

„Kiel do li farigis tiel klarvida?" — mi demandis.

„Kompreneble la viro sciis, ke li mem estas senkulpa. Tiu subita ekapero de la safiro do montris al li la spuron. Ankaü ci tiun fojon la viro el Francujo volis esti tro ruza. Sed Lowden estis sufice prudenta por atendi sian tempon kaj ne fari alarmon, antaü ol li havos sufiêajn pruvojn. Cu vi scias, ke li estas liberigita dank' al miaj klopodoj?"

„S-ro Jenkins tion al mi rakontis. Li samtempe transdonis al mi vian komision persone sciigi tiun novajon al Lordo Lidderdale."

, Kian komision vi laüdinde plenumis en Hyde

Park, Willy. Tiam ankaü Jenkins restis en la apudeco, êar mi komisiis al li observi la agmanieron de Lidderdale II, kiam li neatendite ekscios la novajon. Jenkins faris eraron, H lasis sin surprizi dum li subaüskultis êe la pordo en la domo de Lordo Lowden. La itala cambristo kun granda takto, sen ia bruo, kun vigla riproco foririgis lin el la domo. Guste en tiu momento Lordo Lidderdale II kaj Lordo Ruthven adiaüis kaj foriris, akompanataj nur de klinigantaj „dungitoj." Nia amiko, la itala, poste serioze riprocis al si, ke tiam li tute preterlasis sian devon; kaj S-r0 Jenkins en tiu vespero vane klop o dis por retrovi la spuron de Lidderdale II1

„Sed en Hyde Park li observis, kiel Lidderdale II akceptis la novajon pri la liberigo de Lordo Lowden. Vi scias, Willy, nia amiko ripetfoje certigis, ke Lowden estas senkulpa, kvankam lia atesto — pri la safiro — povis muite malutili la malliberulon. Li estis amiko, ciuokaze bona konato de Lowden! Kion oni

Sluiten