Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Majoro Curtis komencis konjekti la solvon de ia problemo, ankoraü nesolvita de G.G. Sed nur via rakonto pli malfrue en la vespero plene lin infornüs. La peto je helpo de Lady Edith al Lordo Lidderdale, kiun vi aüdis, klarigis êion. Si êiam kredis la Lordon Lidderdale en lia londona formo Lordo Lidderdale I. Si do pensis, ke ambaü fratoj estas vivantaj kaj petis la sirmon de unu kontraü la aha. La mistera letereto, kiun vi al mi montris, kompreneble venis de Sia persekutanto. Versajne Si volis demandi al Lordo Lidderdale, loon Si devas fari; êar tio estis preskaü neebla en la festbruado malsupre, Si petis lin veni en Sian cambron. Senkonscie Si do donis al sia persekutanto la okazon esti sola kun Si. Kion signifis la vortoj en la letereto: Faru kion mi ordonis? Al kio li volis Sin devigi? Ni tion ankoraü ne sciis, sed pli kaj pli mi sentis, ke la krizo proksimigas. Lady Edith nun nepre devis esti helpata kaj Lidderdale II, se la cirkonstancoj estos favoraj, ne devos pli longe resti libera. Mi faris la bezonatajn arangojn kun Jenkins kaj vi, .Willy. La hazardon mi devus kiel eble plej malmulte fidi, eble ni havus aferon kun malesperigita dangera viro: tri kontraü unu, mi kredis, garanties plenan sukceson. Tarnen malprudenta estis mia agado. Ci estis eê stultajo kiu preskaü kostis la vivon de Lady Edith."

La voêo de G.G. preskaü flus tre daürigis:

„Se Si estus mortigita, tio estus mia kulpo, êar mi faris nepardoneblan eraron."

„Kian eraron?" — mi demandis mirigite. „Laü mia opinio neniu povus fari pli ol vi faris."

„Willy," — li diris serioze, „laü mia naturo mi

Sluiten