Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sisteme notinta siajn observajojn (tiun dokumenton oni trovis, Willy; gi estas unu el la plej rimarkindaj skribajoj sur kriminala tereno!) parolaj klarigoj ankaü estis necesaj. La telegramo, kiu vokis lin al Nice, utüis por igi la aferon versajna al la servistaro, sed precipe al la Butlero. Bowman tute ne konjektis, ke forlasante Londonon, li vojagis renkonten al la morto.

„Dum la tempo, pasigita en la domo de Lordo Lidderdale, Charles Bowman estis farinta siajn proprajn planojn, kiuj ne tute harmoniis kun la planoj de ha amiko kaj samligano. Ne plu plaêis al li esti servisto: Lidderdale devus rigardi lin kiel sian egalulon; bone pripensinte, li ne plu satis la rolon de cambristo. Car êiuj servistoj de Lordo Lidderdale konis lin, kiel la cambriston de ilia mastro, li devus malaperi por poste reaperi en alia formo kaj en alia rolo. De el Parizo li efektive malaperis. En la de ni konata mamero, Willy, li kasis siajn postsignojn.

„Car James Standerton lin atendis kiel Êambriston kaj Bowman firme decidis ne ludi tiun rolon, li ne iris al Nice, sed rekte al Menton. Tie li eklogis en malgranda hotelo kaj skribis al Standerton, ke tiu vfeitu lin tie, êar li opiniis ke estas pli bone ne in al Nice.

Vi komprenas, Willy, ke Standerton tre mins pro tiu letero. Gis tiam li loitimis, ke Bowman senkontraüdire plenumis hajn ordonojn; kial nun li deflankigis de tiu kutimo, li ne komprenis ankoraü. Versajne la kialo tarnen estis grava; tial li plenumis la peton kaj iris al Menton. .

„Je vesperigo li tie alvenis kaj rekte iris al la logejo de" Bowman. Li atendis trovi obeeman ilon, sed B trovis samliganon kiu decidis ne plu lasi sin estn,

Sluiten