Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CAPITRO XXVII

James Standerton

En tiu tago ili efektive vizitis min — Lady Editk kaj Lady Maüd. Sed Lordo Stockton venis ankoraü antaü ili Li dankis min el plena koro pro tio, kion mi faris por Lady Edith kaj mi sentis min iom hontigita antaü tia granda dankemo. Mi ja estis nur blinda ilo dum mia amiko G.G. estas la sola, al kiu om suldas dankon. Sed Lordo Stockton havis alian opinion: mi ja estas vundita. Li ne konis la rilatojn inter Lady Edith kaj James Standerton, do li ne povis scü kiel grava estis la rolo, kiun G.G. ludia tiurilate. Per malmultaj viraj vortoj cetere li senkulpigis sm pro sia malafabla konduto al mi kaj pro sia kredemeco, kiu ne igis lin dubi pri la vortoj de tia trompegulo, kia estis la kvazaülordo Lidderdale. Se iam iu goje pardonis alian, mi faris tion rilate al Lordo Stockton.

La visiton de la du sinjorinoj mi ne detale pnparolos. Lady Edith estis kvieta kaj pala, sed la streÊa esprimo de Siaj vizago kaj okuloj estis for. Si parolis kun granda Sato kaj estimo pri G.G. kaj la netaksebla servo, kiun li faris al Si. Mi sentis en Siaj vortoj varmecon de dankemo. sed ne tiun.... de io alia. Si estis kaj restis la alta angla ariatokratino, kvankam Siaj malgojigaj spertoj povus esti motivo por klini Sian fieran kapon. Ho ve, por mia kompatinoa

Sluiten