Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Sed komprenu, kion tio signifas al mi."

G.G. ridis laütvoce. „Vi kredas, ke mi ne komprenas tion. Standertoni La sola atuto, kiun vi ankoraü havis, nun senvalorigis. Cu vi kredas, ke mi ne kom prenas, ke vi fidis, ke, kiel antaüe, la timo pro skan dalo forturnos de vi la plej grandan punon? Sed, mia kara, la skandalo jam okazis kaj nun vi ne evitos vian punonl"

„Pruvu, pruvu!" — Lia voto estis raüka kaj akra.

!,Nu, jenl" — G.G. jetis Jurnalon antaü li sur la tabion. Mi vidis, ke unu artikolo estis cirkaüita per bluaj krajonlinioj.

Standerton prenis la jurnalon per tremanta mano. Mi aüdis la paperön brueti pro la tremado de liaj fmgroj, mi vidis la esprimon de timo en liaj okuloj kaj sur Ua vizago farigi pli kaj pli intensa. Fine li soyis la jurnalon flanken kaj kovris la vizagon per siaj

manoj. „ ^ ,

Vi vidas, kio okazial" — diria G.G. per akra tono. „Ne utilas plu al iu, savi vin de la pendsnuro, kiun neniu ph meritas ol vi" .

Standerton forprenis la manojn de la vizago kaj fikse rigardis mian amikon kun mieno, nun de timo deformita.

„Savu nun, se vi estas homo" — li diris mallaüte. G.G. faris geston de malsato. „Ho fil" —- B duns. Mi kredis, ke vi almenaü havas kuragon."

Vi ne komprenas min" — daürigis Standerton. „Prenu tiun pistolon kaj trapafu mian kapon, tion mi ne timas." „Vi ricevos tion, kion vi tute kaj plene meritas,

la pendsnuronl"

Sluiten