Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fino

Ankaü tiuj, kiuj gis nun legis mian rakonton, precipe pro la rimarkinda kazo de kriminaleco, kiun gi pritraktas, eble interesigas pri la plua sorto de la diversaj „dramatis personae" *).

Mi komencas — kontraüe al êiuj reguloj kaj formalajoj — per mi mem: Duonan jaron post la okazintajoj, kiuj finigis per la morto de James Standerton, mi edzigis kun Lady Maüd. Precipe pro la herorolo, kiun oni kontraü mia volo imputis al mi, Lordo kaj Lady Stockton pretervidis ciajn malfacilajojn. Mia edzino nun konas la historion de sia fratino — si estas la sola, krom G.G. kaj mi kaj ankoraü iu alia (pri kiu vi aüdos poste). Mi eklogis — kiel mi ciam intencis — en Holando, car mi estas sufice holandana por malsati esti dependa de rica bopatro. Nelonge poste Lordo Stockton mortis. Liaj titolo kaj teritoriaj posedajoj transiris en flankan brancon de la familio; lia granda privata kapitalo venis al liaj vidvino kaj infanoj.

Lady Edith kaj Sia patrino logis gis antaü nelonge kune, aü en Londono aü en kampdomo en Sussex. Ciun someron mia edzino kaj mi tie pasigas keikan tempon kaj kelkfoje ni iras al Londono dum la „season".

Antaü nelonge Lady Edith edzinigis kun Lordo Ruthven. Nek Si, nek li estas tre juna, sed la bazo de *) agantaj personoj.

Sluiten