Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

België van de dwalingen zijns weegs is teruggekeerd en het systeem van verrijking ten koste van Nederland geheel heeft prijsgegeven.

Over „de oorzaken der wrijving" is hiermee alles gezegd wat er van te zeggen is. Dat de heer Rotsaert er niettemin een geschrift van 83 blz. aan weet te wijden is hieraan te wijten, dat hij die oorzaken ergens anders in gelegen acht. Reeds op blz. 1 deelt hij ons mede, dat het Hollandsen-Belgisch geschil ,,voor een groot deel naar aanleiding van de Rijnscheepvaart op Antwerpen ontstaan is", en hij onthult ons vervolgens (blz. 2), dat „het geschil tusschen de beide landen is ontstaan, omdat België de strikte toepassing van de voorschriften (der) verdragen eischte, en het is niet opgelost omdat ons land er nooit in gelukt is voldoening te bekomen".

Mogen wij den heer Rotsaert gelooven, dan was, door middel van een aantal verdragen, op Nederlandsch gebied een soort Belgisch luilekkerland ingericht. Nederland toch was verplicht, ten gerieve van België de waterwegen op zijn gebied te onderhouden, te verbeteren, te vervangen, kortom alles te doen om te zorgen, dat deze geheel en al beantwoordden aan alle wenschen, die België maar te dier zake kon hebben. Natuurlijk alles op Nederlands kosten, Dat staat in de verdragen wel niet met zooveel woorden te lezen, maar dat is toch „de geest" dier verdragen.

In de practijk is daar niets van terecht ge-

Sluiten