Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kanaal gaan graven, direct vanuit het Hollandsen Diep naar Antwerpen! Feitelijk en economisch zou dit geheel te beschouwen zijn als een verlengstuk, meer speciaal een Belgisch verlengtuk van den Rijn, en reeds uit dien hoofde zou het tegen anderer aandrang moeilijk vol te houden zijn, om het juridisch anders te behandelen. Maar bovenal: het zou in het Zuiden ten deele op Belgisch gebied liggen, zoodat van daar uit België er vat op had, en ten Noorden zou het direct op het R«nmondlngsgebied aansluiten, zoodat van daar uit Frankrijk er vat op had.

De Fransen-Belgische Rijnpolitiek bestaat ook zonder een dergelijk kanaal. Maar haar kansen van verwezenlijking zouden door niets zoozeer als door dat kanaal bevorderd kunnen worden.

Het ls hier niet, zooals Mr. Str. schijnt te meenen, een rechtskwestie, maar een politieke vraag: wordt een feitelijke toestand in het Ieven geroepen, die kansen van welslagen biedt voor de Fransen-Belgische Rijnpolitiek In dien zin, dat het statuut van den waterweg overeenkomstig die politieke oogmerken gemakkelijker kan worden verwrongen ? Deze pogingen kan men dan nader nog trachten te hullen in de gedaante des rechts, door een stelling te gaan verkondigen gelijk deze: dat de tot het Rijnnet behoorende kanalen onder het Rijnregiem behooren te staan, of wel: dat er analogie bestaat tusschen internationale kanalen en internationale rivieren, welke stelling (natuur-

Sluiten