Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk alleen voor toepassing op het gebied van zwakke tegenstanders geschikt) zou kunnen dienst doen om aan Nederland vérgaande verplichtingen op te leggen. Dit ls ten slotte een kwestie van methode, en dus van bijkomstig belang. De hoofdzaak blijft, dat een waterweg die de Belgische grens kruist aan België houvast biedt, en een die geheel op Nederlandsch grondgebied ligt niet, en dat een kanaal hetwelk een verlengstuk van den Rijn ls tegenover Frankrijk kwetsbaarder ls dan een, dat van den Rijn verwijderd blijft. Practisch gesproken: dat een kanaal Antwerpen-Hollandsch Diep voor Nederland groote politieke gevaren meebrengt, die een vaarweg Bath-Dintelsas mist.

Of men ln Den Haag deze dingen niet ziet dan wel of men ze niet wil zien, is mij niet bekend. Maar wel is mij bekend, dat een schrijver, die klaarblijkelijk weinig meer deed dan zonder veel oordeei des onderscheids navertellen hetgeen hem door Fransen-Belgische propagandisten was medegedeeld, er óók heeft uitgeflapt: „Indien de kunstmatige vaarweg (n.1. het kanaal Antwerpen-Hollandsch Diep) gegraven werd, zou er reden zijn om te verwachten, dat het régiem van den Rijn, waarvan het kanaal een aanhangsel zou worden, tot dat kanaal werd uitgestrekt." (Sima Adanya: Le régime international de 1'Escaut blz. 134-35).

Of de vrees voor de politieke gevolgen van het directe kanaal gegrond ls, zou pas kunnen blijken, wanneer het er eenmaal was, en het zal

Sluiten