Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

handelen? Om eenige nuttige woorden in te voeren, om het gebruik van den accusatief te beperken of het aanduiden van het meervoud in de adjectieven te staken, zou het aanbevelenswaardig zijn, daarvoor het werk van een halve eeuw te ondergraven en alle ervaring langs anderen weg opnieuw te doen beginnen? Zou het noodig zijn, het geheele woordenboek zoo uitgebreid mogelijk te veranderen en het voor de groote menigte veel moeilijker te maken? Zou het waarde hebben, den géést van de taal Esperanto, waarin zelfs Slaven zich thuis voelen, te doen verloren gaan, om aan een theoretisch stelsel met opzettelijk Latijnsch aanzien de voorkeur te geven ?

Neen! dat zou noch verstandig, noch noodzakelijk zijn. Het zou voldoende zijn, dat het Lingva Komitato de weglatingen of toevoegingen van het dagelij ksch gebruik aanbeval. Bleek dit practisch, dan zou zich immers vanzelf, door den tijd, en zonder eenige scheuring, een gewoonte vormen. Zoo niet, dan zou zelfs een beslissing der hoogste instantie een doodgeboren kind zijn. Feitelijk zou de ervaring spoedig doen blijken, of dat, wat in het gebruik zeer zeker gemakkelijker was, niet het begrijpen zooveel te moeilijker zou maken. Zamenhof roerde toen het onderwerp van winst en verlies niet aan, maar hij concludeerde bescheiden :

„Wat ik zeide, komt niet voort uit het zelfvertrouwen van een auteur, want ik stem ten volle toe en erken onomwonden, dat ik even onmachtig ben als ieder ander, om in den natuurlijken loop der wereldtaal-aangelegenheid ook maar tittel of jota te veranderen De Espe-

ranto-wortels van den wereldtaal-boom zijn reeds zoo

Sluiten