Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Spirito sankta aü demon' terura,

Cu el cielo aü el la infero

Respondu Diru al mi, kial

Sin levis el la tombo viaj ostoj. Kaj la cerkujo, kien mi trankvile Vin metis, kial gi malfermis nun La pezan sian buson de marmoro, Por vin eljeti? *)

Niets eenvoudiger dan die taal. Doch niets ook meer levend en rijk door gebruik van haar zich ontplooiende innerlijke kracht. Lang na ons zullen deze vertalingen nog modellen van bekoorlijke, jonge, levenskrachtige taal zijn. Bijna alle literaturen van centraal Europa zijn met Bijbelvertaling begonnen. Die van Ulfilas is het eenig overgebleven document van het Gothisch. Die van Luther beteekende een mijlpaal voor de Duitsche taal. Aan den Slowakijschen kant van de Karpathen werd de nationale taal met het Evangelie door geestelijken schriftelijk bevestigd. Terecht wenschte Zamenhof zoowel dezen tekst als ook verschillende werken der grootmeesters als een noodzakelijk deel van den zich vormenden grondslag na te laten 2).

Van zijn oorspronkelijk proza haalde ik reeds vele voorbeelden aan. Er brandde het vuur in, dat zich in zijn be-

') Hamlet I, 4. — Vert.

2) Men denke het zich in, dat Z. (bij al zijn ander werk!) het Oude Testament, geheel alléén vertaalde!! Dr. Joh. Dietlerle doet onder de 375 door hem verzamelde nog vindbare brieven van Zamenhof als no. 56 een brief aan Pastro J. Cyprian Rust afdrukken, waarin Z. op 3 Maart 1915 o.m. schreef: „Ik heb het groote genoegen U te kunnen berichten, dat het Oude Testament reeds in zijn geheel vertaald is (en getijpt). Opdat

Sluiten