Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hdmische Quelle zu graben" (bis. 132). Omdat ek my ten dele by hom gaan aansluit, skryf ek sy hipotese hier af. „§ 87. Ich behaupte: die Appellative Diminutiva des Deutschen haben ihren Ursprung bd den Eigennamen, den Personennamen; sie sind von House aus Koseformen, von Appellativen gebüdet nach dem Muster der Kosenamen. Dieses Muster gab es an allen Orten und zu allen Zeiten..." (my onderstreping).

In Middelnederlands soos ons dit in die literaire oorlewering ken. was -kyn (.kin, -ken. -ie) die gewone uitgang wat nogal dikwels voorgekom het. naas 4yn wat ook nou en dan opgeduik het Vandag is in beskaafd Noord-Nederland ~(t)je (-etje) algemeen m gebruik en vandaar brei die vorm hom meer en meer oor die hele gebied uit (Kloeke in Zs. {. d. Maa., 18, 217 e.v.).

Ons moet ons die ontwikkelingslyn in Nederlands blykbaar so voorstel as in Duits. Dr. M. Schönfdd (Historiese Grammatika van het Nederlands*, Zutphen. 1924) skyn dit ook te doen. Eerst in de latere middeleeuwen neemt hun getal in *t wgm. toe; zo vindt men er reeds veel in 't mnl.. maar nog tegenwoordig zijn er dialekten (bv. t westerwolds). waar het gebruik ervan slechts in beperkte mate voorkomt. Meer dan het eigelike ndl. maakt het afrik, er gebruik van ..." (bis. 176).

Tereg word hier van „het eigenlike ndl." gepraat; die volkstaal maak ook in n ruime mate gebruik van hierdie middd. bv. op die eerste bbdy van J. J. Cremer se Overbetuwsche NoveUen* staan oehalwe die appellativa vyf, op die tweede twaalf, ens. verkleinwoorde. Pierson het al hierop gewys.

Maar soos Hoge en Schönfdd oordeel almal dat standaardAfrikaans gestd teenoor standaard-Nederlands baie ryker in die opsig is. dat die gewoonte om verkleinwoorde te gebruik verder en algemener deurgedring het. sodat ons kan sê dat dit in volle bloei °°r *** hele ^gebied staan, i) Ons kan het geen „westerwoldse"

1) Die waarheid hiervan kom eers oortuiend uit wanneer dieselfde teks in die twee tak telkens to die standaardvorm, oorgebrtog word, bv. in die geval van

Bvb??'li- P" ^J0™1 111 ^ ^ So vind on, to die Nederlandse Bybel („Uyt de oorsproncklycke talen to onse Neder-landtsche talen getrouwelyck over-geset . verskene „tot Leyden". 1639) ta die Evangelie van Mattheus

Sluiten