Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

armoede hier nie. Noukeuriger kan ek die frekwensiekurve in sy algemene gang nie trek nie. Changuion, Pannevis, Mansvelt en die woordeboeke is ons hier van weinig nut, en dr. Hoge het net aangevoor.

Watter kragte, uitwendige en inwendige, het ons taal so sterk die aansien van besondere weelderigheid aan verkleinwoorde gegee ? En watter faktore was hier aanwesig, asook in Nederlands en in Hoogduits, maar afwesig in bv. Fries en Engels, om die ontwikkeling so te begunstig ?

Ek waag 'n poging om enige gegewens bymekaar te bring t.o.v. Afrikaans. Die probleem kan egter eers in Afdeling B vollediger opgediep word, wanneer o.a. aangetoon is op watter verskillende maniere geneëntheid tot uiting kom, die verhouding in algemeenheid van die wyses teenoor mekaar, en die verband van die aspek met bv. die van kleinheid. Voorlopig wys ek daarop hoe teerheid, toegeneëntheid of simpatie teenoor iemand of iets o.m. uiting vind in die gebruik om die saak met ou te bepaal / My ou vroutjie / Sy ou seuntjie / Die arme ou oom was doodmoeg / Oubaas se ou ryperd het hard gewerk / Ou vriend, pasop ! //

Nou keer ons terug na die verkleinwoorde.

In Afrikaans word wat minder as die normale is, in die reël aangedui deur middel van aparte woorde. Vir die aanduiding in grootte of omvang doen veral klein of stukkie diens, van maat veral bietjie. Word die kleinheid deur die beskrywende adjektief uitgedruk, kan die bepaalde voorstelling sonder die verkleiningsuitgang weergegee word.

In die gewone gebruik is dit die reël dat die uitgang ook in die geselskap verskyn van „klein". Soms kan dit, logies beoordeel, 'n pleonasme wees wat die diminusie betref / 'n klein huisie — seuntjie // Dan word gesteun op die omstandigheid dat die uitgang reeds een verkleining uitgedruk het (of die adjektief, volgens die

26 verkletavorme (VgL Votkomene Concordantie ofte Woordregister des Nieuwen Testaments deur Eerw. joh. Martinum, Groningen, 1672), in die Afrikaanse vertaling (1929) 44, in Markus 21 en 30 onderskeidelik, of in 'n juister omsetting van die Nederlandse, 17 en 30.

Sluiten