Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

Zonder een oprechte vereering voor den dichter en kriticus Willem Kloos, zonder een overtuigde liefde voor zijn zuivere menschelijkheid, zou ik nooit de pen op het papier hebben gezet en ware dit boek ongeschreven gebleven. Het is geen zoogenaamd „vie romancée". Trouwens, het is de vraag of de persoon Kloos, hoe belangwekkend hij moge zijn, er zich toe eigent om tot held van een dergelijke beschrijving te dienen. Het is niet meer en niet minder dan een poging om zijn persoonlijkheid beter te doen begrijpen, zijn ware wezen door middel van ernstige navorschingen en geenszins gefantaseerde, maar vast-staande, degelijk doorgronde en goed gecombineerde gegevens zooveel mogelijk te benaderen. Ik meende dat in dit opzicht nog wel het een en ander te verrichten viel. Want het mag bevreemdend heeten, dat iemand van zijn beteekenis niet slechts min of meer op den achtergrond is geraakt — de opkomst van nieuwe geslachten, die zich op hun beurt deden gelden, maakt dit verklaarbaar — maar in zijn eigenlijken aard niet volledig wordt gekend, zelfs niet door recenseerende letterkundigen, van wie men beter mocht verwachten.

Het verzoek van een uitgever om een kleine bloemlezing-met-inleiding uit Kloos' werken is de oorsprong van mijn geschrift. Al lezend en studeerend bemerkte ik dat ik de stof niet genoeg overzag en doorzag om iets bondigs te kunnen leveren, waarover ik tevreden zou kunnen zijn. Velerlei, ook uit de geschiedenis van Kloos' leven, bleek niet voldoende opgelost; algemeen gedeelde maar slecht gefundeerde opvattingen wekten mijn twijfel en prikkelden tot nader onderzoek. Zoo groeide mijne studie allengs, buiten de oorspronkelijke bedoeling óm, tot een lijvig boekdeel, dat toch niet meer bevat dan strikt noodig was.

Aan het anekdotische heb ik slechts een geringe plaats ingeruimd, maar het ook niet heelemaal willen weglaten, omdat geringe bizonderheden karakteristiek kunnen zijn voor den persoon dien men beschrijven wil. Men herinnert zich misschien hoe Sainte-Beuve in zijn

Sluiten