Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keerde uitleg van de stelling „1'Art pour 1'Art". Toch is ze reeds meer dan eens in het juiste daglicht gesteld1), en ook wij zullen ze verder op nog een maal bespreken in onze beschouwing van Veertien Jaar Literatuurgeschiedenis.

Tot zoo ver het karakter van De Nieuwe Gids, het tijdschrift dat de mogeUjkheid heeft geschapen van een zeer gevarieerde kunstontwikkeling en in kiem alles bevatte wat tegenwoordig aan het groeien en opschieten is. En nu zijn eerste verschijnen en geschiedenis.

Allerlei vergeüjkingen dringen zich op als we denken aan de na een zoo schralen tijd vruchtbare, veelbewogen eerste acht jaren. Een optrekkende Gideonsbende van enthousiaste jonge mannen met vbegende vaandels en schaterende klaroenen — strijd, oveririruiing, met afschaffing van veel kwaads. Maar dan, als de zege bevochten is, onderlinge tweedracht: de veldheer bhjft alleen staan, met enkele getrouwen. Of: Een onweer na langen tijd van zwoelte; de wolken pakken rich samen, de bliksem schiet onder dreunende slagen en gudsende regenstroomen door de lucht, nu hier dan daar; het is een prachtig gezieht als de woedende wind vermolmde boomen op den grond slaat. Maar de storm bedaart, de dampkring is gezuiverd, planten en bloemen leven wéér op, en de ontladen wolken zijn uiteen gedreven. Maar neen, die vergeüjkingen hinken, zooals de meeste. Het leven is een voortdurend bewegen en veranderen. Ook De Nieuwe Gids moest deze natuurwet aan den bjve ondervinden. We denken aan het uiteenvallen van de redactie in den loop van 1893, na een periode van geslaagd samenwerken, en de pogingen van eenige mede-redacteurs om Kloos te dringen buiten bet tijdschrift, waarvan hij de centrale kracht was en dat door hèm was gesticht. Het was geen nieuwsgierigheid naar chronique scandaleuse die ons bewogen heeft, deze zaken nader te onderzoeken, maar niets dan zuiver-wetenschappebjke belangstelling endezucht omKloos' daden en karakter, zoowel als de beweegredenen van zijn tegenstanders te doorgronden. — Eerst wanneer dit is geschied, zullen wij zijn poëzie en kritisch werk beschouwen.

1) Behalve door Kloos zelf, door Mr. D. Spanjaard en Khonw Bian Tie en ook door mijzelf.

Sluiten