Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soms gapingen in het gesprek, mevrouw Kloos die voortreffelijk de honneurs waarneemt, vult ze aan. Niet alleen als echtgenoote, ook als gastvrouw is zij de lieve zorgzaamheid in persoon. Het vertrek waar je gewoonlijk samen bent, is een bibbotheek-werkkamer. De beide hooge en lange wanden zijn tot de zoldering bezet met kasten vol boeken, waaronder zeer belangrijke komplete uitgaven van binnen- en huitenlandsche auteurs, ook vele Grieksche en Latijnsche. In acht dikke deelen is alles door mevrouw Kloos gecatalogiseerd. Later zal deze schat, hoopt men, in zijn geheel bewaard kunnen blijven als een dépendance van de Koninklijke Bibliotheek. Er zijn heerlijke boeken bij: vele edities van Shelley, onder andere die prachtige in tien deelen van Roger Ingpen, een vorstelijke uitgaaf van Edgar Allan Poe; een vrij komplete verzameling der Duitsche Romantici en der Stürmer und Dranger, een komplete Bayle, een groote collectie Liedboekjes, de werken van Vondel, Bredero, Hooft, Assebjn, Bernagie en zoo voort.

Aan een heel oud famibe-bureau, afkomstig uit zijn groot-ouderlijk huis en overstapeld met boeken en paperassen, zoodat er maar een heel klein plekje op het tafelblad overblijft, is Kloos gewoon zijn verzen en kritieken te schrijven. Het bcht valt daar van rechts, maar dat vindt hij juist prettig. Er is in dat vertrek de rustige sfeer en weldoende harmonie die een ongestoord zich-verdiepen mogelijk maakt. Hier leeft en werkt Kloos, samen met haar die hem zoo bef is, bier weet hij zich omringd door de besten, die de eeuwen hebben voortgebracht, de groote schrijvers, de dichters en de wijsgeeren. Van sommigen hangen er de portretten, eenige van de talloos-velen, met wie Kloos in nauwere geestelijke betrekking heeft gestaan. We zien er den filosoof Berkeley, verder Shelley, Samuel Johnson, Swinburne, Gibbon, Poe, Milton, de Brownings, Jeremias de Decker (naar Rembrandt's schilderij), meer dan één portret van Alpbons Diepenbrock, o.a. een zwartekrijtteekening door Toorop, een paar mooie etsen voorstellende Dr. Aegidius Timmerman, en nog andere portretten van dezen schoolvriend, portretten van Dr. Hem Boeken, waaronder een door Toorop en een crayon-teekening door den zoon van Jan Hofker, een reproductie van de meesterlijke ets door Witsen van zijn vriend Kloos. Dan zijn er nog het pastel-portret van Jeanne Kloos als kind, eenige afbeeldingen van Jacques Perk, nl. een bas-rebef, gemaakt door zijn tante Betsy Perk, een foto van Jacques met zijn ouders en broertjes en zusjes. Allemaal voorwerpen van stille vereering; ook en niet het minst, achter glas in bjst, een eigenhandige brief van Shelley, door Kloos verworven uit de nalatenschap van Kneppelhout, en dan tenslotte een handschrift

Willem Kloos. 8

Sluiten