Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dan is er het aUeraardigste, ondeugende Iets over Dichters, van 1883, waar Kloos een denkbeeldigen vertegenwoordiger van het ras der dichterlijke brekebeenen sprekend invoert, dien hij laat opkomen voor zijn laffe, zoetehjke rümerij, waarmede hij een groot man dacht te worden; tot een oudere vriend die weet wat poëzie is, hem uit den droom helpt. Het gedeeltehjk dialogisch stuk - het doet wel eenigszins denken aan het proza van Jacob Geel - is een indirect uitgesproken vonnis over de verzen van G. Waalner, F. L. Hemkes en Tienden van der Oogst van Coens (W. L. Pemiing), waarbij aUeen voor de beide laatsten in enkele opzichten een uitzondering wordt

gC En^an, sinds 1885, zijn er een reeks van Kromehen, die in De Nieuwe Gids verschenen tot 1894 en in twee deelen werden samengevat. We denken er niet aan den lezer te vermoeien met een ontleding van deze boeiende studies, waarin Kloos zich in zijn voüe krackt toont, en die gewijd zijn aan Mr. Joan Bokl, Hofdijk, Busken Huet, Verwey, Cooplandt (Ary Prins), Pol de Mout, L. van Deyssek H. J. A. M. Sckaepman Mr. Cosman, Hélène Swarth, Multatuli, Mr. C. Vosmaer, M. Coens, Louis Couperus, J. Winkler Prins, F. L. Hemkes, Herman Gorter, Jac. van Looy, Frederik van Eeden en anderen meer^dle even zoo vele bewijzen dat Kloos prachtig schrijven kon, sckerp en juist wist te keuren, even onbarmhartig was voor het middelmatige en onbeduidende als toegefelijk waar hij maar iets van talent ontdekte, maar warm bewonderend, waar het voortreffelijke kern tegemoet trad; bewijzen ook dat ket een loos praatje is, dat hij een mets ontziend beeldstormer zou zijn geweest zonder eerbied voor uitstekende voorgangers. Want met koeveel befde keeft hij geschreven over Bredero, Hooft, Vondel, Potgieter, Huet, Multatuli, ja zelfs voor een matig dichter als Tollens heeft hij eenige hartebjke woorden over. Veeleer worden we getroffen door ket feit dat een zóó jong auteur een zóó wijze bezadigdheid aan den dag legde, wat alleen te verklaren is uit een aangeboren kritiscke gave, gesteund door een rijpe hteraire outwikkeling.

1) Korten tijd daarna heeft Kloos Hemkes aan een rustige beoordeeling onderworpen en hem geprezen.

Sluiten