Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En dit geschiedt alleen, door in stoer zelf-verreinen Te voelen levenslang, dat men een uiterst-klein Deeltje is van Gód-zelf, zónder Inzijn dan, het Zijne. .

1924, I, 27, blz. 431.

Kloos' geloof is niet zich-iets-liefs-verbeelden. De waarheid is, zegt hij, onmeedoogend. Dus wèg met streelende waan-denkbeelden! In de sonnetten 162 tot 168 wordt deze gedachte met andere over God en de eigen ziel breed en diep ontwikkeld:

Vóór 't allaatst aadmen te vervagen, weetloos te vergaan Als nevel in 't vreemde Eeuwge zonder klagen, zonder hopen, Volledig af van deze leeg-wilde Aarde, waar men staan Stil-hoog steeds bleef, niets wenschend, (sinds men aarzlend had

[gekropen,

Klein knaapje, op 't mal-figurig vloerkleed, als dit ééne: al Waan, Die zich als Waarheid vóórdeed en gebiên ons wou, te stroopen Dien schijn af, tot men achter 't kunstig weef-werk, naakt voelt aan Wat ieder ander, tuk op schijn, met fraaisten naam ging doopen ...

Waarheid, niets anders wilde ik heel mijn leven, schoon Zij schijnt, Door Haar afgrijslijk-koele Stilte, zonder mededoogen,....

1926, I, 165, blz. 325.

Belangrijk is ook de mooie sonnettenreeks 49—56 (1924, II, blz. 164 vlgg) met de aanvangsregels: „Ik voel me een levende als al de anderen, een vergankbjk mensch" (49), „Dus is er niets bereikbaar dan berusten leeren? 'k Vroeg" (50), „Is dat niet veel? Wie zijt ge? En wat verbeeldt ge u, mensch? De besten" (51), „Zijn's Diepte is waarlijk onbenaderbaar. Ach, levenslang" (52), „Houdt op, te zien u-zelf, o menschen, goede, wijze" (53), „God leeft in ü: keert willig tot Hem weer: O wendt u" (54), „Weet God van óns niet? Ach, wij armen, wèl van Hèm!" (55), „Verbeeldt u God in 't bcht niet: Hij is diep en donker (56).

God is het Waarlijk Zijnde, dat geen stof is en geen geest, dat achter abes schuilt, het Eéne: Pan (1925, I, 89, 91, blz. 297 en 299).

Het is niet de Pan, van wien de Ouden spraken, de herdersgod, dien Kloos niet weerstaan kan, even geestig te teekenen in sonnet 93 (1925 I, blz. 417):

Sluiten