Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schiedenis, twee voor ingenieurs- en natuurwetenschappen) en 6 met lager-onderwijsbevoegdheid.

Onder de 75 werkers zijn vrij regelmatig de leeftijden van 3 tot bijna 18 jaar verdeeld. Het zijn ongeveer evenveel jongens als meisjes. Verder kan gezegd worden dat zij komen uit allerlei kringen van de samenleving. Dit laatste vind ik zeer belangrijk, want ik geloof dat het zoo goed is, dat menschen van allerlei opvattingen en overtuiging, en uit allerlei milieux met elkaar in contact komen, en ook dat hun kinderen samen opgroeien en leeren samen leven en samen wérken.

In Sept. '34 trad een verandering in het leven van de Werkplaats in. Toen werd een begin gemaakt met een tweede paviljoen. Voorloopig werken daar de jongste 21 kinderen, terwijl de overige 54 in de eerste Werkplaats zijn. Ook is toen een begin gemaakt met een internaat van de Werkplaats. Tijdelijk zijn 2de paviljoen en internaat in een ruim huis ondergebracht, maar op den duur zal voor het tweede paviljoen ') een gebouw in de onmiddellijke nabijheid van het eerste moeten gezet worden. Het liefst zou ik willen dat we het zelf, met de kinderen, konden helpen bouwen!

*) Die dagen zond de reeds genoemde „Commissie van Beheer voor het eerst in fcreeder kring een oproep om steun uit, vooral ook met het oog op het grootere project Deze oproep werd moreel gesteund door de volgende personen: Ir A Z°% Voorz v. d. Ver. „Het Zuider Volkshuis" te Rotterdam,' n j °8'^y°,0rZ; Unie v' Chr- °nd' & Ond.essen in Ned., Sem Uresden, G. de Jong, Dir. v. h. Onderwijsfonds v. db Scheepvaart, Prof. Dr. Ph. Kohnstamm, Mevr. M. E. H. SandbergGeiswert: v. d. Netten, J. Stamperius, Oud-Schoolopziener W Terpstra, Gem Insp. v. h. L. O., Johan Toot, Oud gedelegeerd hd & £C. v. d. Onderwijsraad in Indië en Dr. J. A. Vor der riake, Kector v. h. Baarnsch Lyceum.

la^o! BUAoviSeC' " ^ C°mml88ie " BeheCr 18 Hobb—