Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hetzelfde. Terwijl het b.v. nog maar enkele eeuwen geleden is, dat ziidie bewust het hoogste zochten te gehoorzamen diametraal tegenover elkaar stonden ten opzichte van de slavernij, is nu vrijwel ieder het er over eens dat deze onomwonden als kwaad moet worden beschouwd. Op dezelfde wijze voltrekt zich het proces in verband met andere onderwerpen. En dit zal zoo voortgaan, zoolang de menschheid zich ontwikkelt.

Ook leidt deze wijze van denken tot een ernstig zoeken van een verzoenende oplossing die allen bevredigt. Want evenzeer als iemand die gelooft in de absolute juistheid van zijn eigen en het volkomen onjuiste van een ander inzicht zal strijden en moet strijden om zijn meening te doen zegevieren, zoo zal, waar de omschreven gedachte voorzit, ieder het relatieve van eigen inzicht zóó sterk beseffen dat hij in volkomen gemoedsrust zal meehelpen bij het zoeken van een synthese.

Daarom leidt ook deze geestelijke instelling er toe, dat wij niet tevreden zijn als een besluit genomen wordt waarmee enkelen zich niet kunnen vereenigen, zoodat wij bij de gemeenschapsordening geen gebruik kunnen maken van het tegenwoordig zoo algemeen toegepaste beslissen-bij -meerderheid- van-stemmen.

Dan is er nog een ander onderwerp, dat bij de gemeen-1 schapsordening van groot belang is.

Veelal wordt teneinde orde te maken of te bevorderen gebruik gemaakt van vreesinboezeming, of van wat in zeker opzicht op hetzelfde neerkomt: van het beloven van een belooning.

Wij gelooven dat wij deze beide middelen nooit mo-i jen gebruiken, want wij meenen, dat als iemand eerTbe-l