Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bruiken, zooals de „kleine To pen van Heintze & Blanckertz", krijgen we dadelijk een stevig schrift. (Zie afb.).

, DruKsc/ir/'/)' abcdefalijLlmnoJbarsfuvwxyz

ABCD6 FQHIJKL MN OPQRSTUVWXUZ

I13U567890

Schrijf de letters cJiclif Lij elkaar.

De k vereischt, zooals men zien zal, maar twee keer neerzetten van de pen; de hoofdletter E eveneens, wat niet alleen een tijdsbesparing beteekent, maar tevens minder kans geeft, dat losse letterdeelen door andere heensteken. Wat de cijfers betreft, vind ik het beter ze alle öp de lijn te zetten, dus ook de 7 en de 9. Het laatste is ook noodig daar anders de letter g met het cijfer 9 verward zou kunnen worden. Gezamenlijke schrijflessen hebben wij niet: Wij wijzen de kinderen individueel, hoe zij hun hand en hun pen moeten houden. Dit laatste doe ik als volgt: ik laat het kind zijn hand uitsteken met de palm naar boven en de vingers gestrekt. Dan laat ik hem de vingers heel langzaam rond ombuigen, terwijl zij tegen elkaar aangedrukt blijven. Daarna moet ook de duim gebogen worden, zoodat het geheel een kommetje vormt,