Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minuten 15 sec.

Op dezelfde wijze geeft de 3e lijn een 10 maal grootere periode weer, n.1. 52 min. 35 sec. De kanon neemt nu 1 cm. in beslag, de gramofoonmuziek een verdere lengte in de Ie decimeter. Wat er verder gebeurde op die Maandagochtend bij het „Weekbegin", staat op de juiste plaats opgeteekend. Deze schaal heet „Weekbeginschaal".

De volgende lijn bestrijkt 8 u. 45 min. Dit is de „Werkdagschaal". De gebeurtenissen van die Maandag staan nu duidelijk op de lijn aangegeven, alle op hun juiste plaats.

De volgende schaal heet „halve-weekschaal". De meter geeft nu aan wat er gebeurde in een periode van 3 dagen en 15J/2 uur, n.1. van 1 Dec. 's morgens tot 4 Dec. middernacht 1930.

Daarna komt de „maandschaal", die een periode weergeeft van 36»/2 dag. en wel van Maandagochtend 1 Dec. tot Dinsdag 6 Jan. '30. Op de juiste plaatsen staan aangegeven: St. Nikolaas; een fantastische tocht in het bosch, waarover ik later meer zal vertellen, op 8 Dec; Kerstmis; Oudjaar; Nieuwjaarsdag, en op 6 Januari onze diës! Een heele serie voor kinderen belangrijke gebeurtenissen. Zoo ongemerkt begint het op geschiedschrijving te Üjken!

De schaal die nu volgt bestrijkt ruim 365 dagen en reikt van 1 Dec. '30 tot 1 Dec. '31. Het is de „jaarschaal". Op de juiste data staan verschillende excursies vermeld, verder het zomerkamp van 4 weken op de Veluwe en het stadswinterkamp in Amsterdam in October.

De volgende lijn is de „decenniumschaal", reikende van 1 Dec. '30 tot 1 Dec. '40. Hierop kunnen belangrijke gebeurtenissen in de komende jaren worden aangeteelccnd

Dan volgen de „eeuwschaal" (van 1900—2000), de „millenniumschaal" (van 1000—2000) en eindelijk de