Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een boek gelijkende op of te vergelijken 'met dat van Arthur van Schendel had ik nimmer gelezen!

Ik vermoedde zelfs niet dat er zoo iets bestond of bestaan kon. En ik beschouwde sindsdien, met de algeheelheid der novieten, alle mij bekende geschriften (waar ik toch dikwijls zoo innig van genoten had) als waardeloos en zonder geur of heerlijkheid. Het is dus geenszins overdreven, wanneer ik opmerk hoe de kennismaking met Van Schendel's werk een kapitale datum in mijn leven beteekent. Mijn onervarenheid en het gebrek aan maatstaven beletten mij om uit te maken, Waarin het proza van Van Schendel zoo anders was en zoo hoogverheven boven alles wat ik tot toen onder de oogen gekregen had. Ik grondvestte mijn matelooze bewondering op het instinctieve gevoel, dat ik hier, voor het éérst, tegenover een waarachtige grootheid stond. Nu ik aan deze confrontatie, welke van zulk een onschatbaar belang voor mij was, terugdenk, bemerk ik, dat er in den loop der

Sluiten