Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebondenheid ook voor het werk, dat hij voorzichtig en met een oneindig geduld opbouwt.

Vandaar dat de lichtvaardige dwepers en dwepertjes, die zich van een kunstenaar altijd de wonderlijkste excentriciteiten voorstellen en die wenschen dat hun idool er uitziet als de kruising van Ramon Navarro en een aartsengel, een diepe teleurstelling ondervinden, wanneer zij met de simpele werkelijkheid geconfronteerd worden. Wie zich uit Tamalone-motieven een denkbeeld van Van Schendel's aardsche verschijning zou vormen, komt bedrogen uit. Men moet trachten te begrijpen, hoe het noodzakelij k is voor een ieder, die een diep en gevaarlijk geheim in zich omdraagt, zóó te leven dat niemand hem raden kan. Een'kunstenaar, die zich prijs geeft, verliest in de slijtage van het dagelijksche leven onvermijdelijk zijn toovermacht. Had een man als Arthur van Schendel niet van meet af de kunst verstaan zich in een eenvoudig bestaan van mensch onder menschen onherkenbaar te maken, zou

Sluiten