Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aal Godshuis, de ziekenhuizen, die voorheen deze verplichting hadden, een zeker kapitaal verschaften, als het ware tot afkoop dezer verplichting, hebben ook de Godshuizen rentebrieven aan het Pesthuis verleend, waarmede wellicht het bovenbedoelde kapitaal van ƒ 8300.— nog verband houdt.

Als laatste bijlage is op pagina 45 afgedrukt een ..verpleegcontract " of liever een afschrift van een overeenkomst, ingevolge welke iemand zich voor ƒ 1000.— in het Pest- en Dolhuis kocht, als ware dit een soort rusthuis, met de verplichting echter om ook een handje te helpen, behalve bij het begraven der dooden of het waken bij de zieken.

De verpleeggelden en ..erfenissen" waren niet voldoende om alle kosten te dekken. Rechtstreeks uit de stadskas werd geen subsidie ontvangen. Wel waren enkele „stadsmiddelen" aan het Pesthuis toegelegd, doch deze brachten weinig op.

En wanneer bij een bezoek aan het Gemeente-Archief het op pagina 21 afgedrukte gedicht op een loterij ons. vergeeld van ouderdom wordt voorgelegd. (Zie afb. no. 10). dan mompelt de lezer onwillekeurig: ..1 histoire se repète , denkende aan de vele liefdadigheidsloterijen uit onzen tijd. Bij octrooi van H.H. Staten van 28 April 1609 werd deze loterij toegestaan.

De pogingen om de laatste ..lootjes" (die het zwaarst wegen), kwijt te raken, waren ook van dezelfde strekking als thans. Cabaret- en filmavond moeten nu de menschen trekken. In 1611 was het „een intrede van de kamers van Rhetorique". die de menschen op de been moest brengen, terwijl Afbeeldingen nos. 11 en 12 doen zien hoe de reclame werd gevoerd. Extra-collecten moesten worden gehouden om de schaarsche geldmiddelen te versterken. En tóch was een bijdrage uit de gemeentekas van tijd tot tijd noodzakelijk. Het behoeft dan ook niet te verwonderen, dat de financieele band tusschen Gemeente en Pest- en Dolhuis allengs hechter werd en later de tekorten werden gedekt door middel van een subsidie uit de gemeentekas, waartegenover dan de armlastige gemeentepatiënten werden verpleegd.

Omtrent de opname in het Pesthuis vonden we reeds eenige bepalingen in de hierachter afgedrukte ordonnantie van 1626.

Voor opneming van een krankzinnige moest een request worden ingediend bij Heeren Burgemeesteren en Regeerders, over hetwelk de Regenten van het Pest- en Dolhuis alsdan advies uitbrachten. Personen, gevaarlijk voor de openbare orde. konden door de overheid, op haar initiatief, in het Dolhuis worden ..geconfineerd". Dat bij een dergelijk onderzoek van niet-deskundigen wel eens minder juiste adviezen werden gegeven, kunnen wij thans vrijelijk aannemen.

Gelet op de wijze van behandeling der geesteszieken, hier-

Sluiten