Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kant te Deurne. Bij den dood van Sluyter, 6 Mei 1782, kwam het aan zijn dochter Catharina Elisabeth, gehuwd met Ds. Christianus Hermanus Hanewinkel, predikant te Nuenen, die het 4 October 1785 verkocht aan Agatha Alewijn, weduwe van Theodorus de Smeth en vrouwe van Deurne, Liessel en Alphen.

Een afbeelding van het Klein Kasteel, zooals het zich thans vertoont is opgenomen in Mooi Brabant en staat hiernaast afgedrukt. Ze is vervaardigd door den heer Piet Panhuizen.

Inde N e d erland s the Tafereelen vinden we een kopergravure (no. 150), die ,,'t Oude Huis te Doorne" te zien geeft, gelijk het er uitzag in 1738. 't Moet een echt antiek gebouw geweest zijn. Omstreeks 1850 ging men 't aan 't „vermooien"; met welk resultaat hebben we nog kunnen zien.

Het Kasteel. — Van 't kasteel vind ik voor 't eerst melding gemaakt in 1462. Omstreeks dien tijd kan 't ook gebouwd wezen, 't Dagteekent zoowat uit denzelfden tijd als 't presbyterium en 't transept der kerk. Het oorspronkelijke slot is nog goed te onderscheiden, evenals wat men er later aan toegevoegd heeft; het was niets anders dan 't vierkant gotische geboüw met de hangtorens. De uitbreiding, die het kasteel later kreeg, dateert voor 't meerendeel uit de zeventiende eeuw en is uit een oogpunt van schoonheid weinig bijzonders. De steenen, daartoe gebruikt, zijn naar hun zwarte kleur te oordeelen, op den Hanenberg gebakken. Ik meen, dat ze aangenomen zijn door Crijn Bosmans. Wat de achttiende eeuw aan 't slot bedierf, is omstreeks 1906 weggebroken, zoodat het er thans vrijwel uitziet als voor ± 270 jaar.

Sinds 1460 werd het kasteel tot zestienhonderd in de dertig door de heeren van Deurne vrij geregeld bewoond. In 1645 werd het betrokken door den schout Otto de Visschere, die het gedeeltelijk tot hotel en herberg inrichtte en 't voor 6 jaar gehuurd had. 't Was sinds jaren niet behoorlijk onderhouden en de schout aanvaardde het, gelijk het er lag. Hij betaalde er 80 gulden huur 's jaars voor. In 1651 werden kasteel en heerlijkheid gekocht door Rogier Baron van Leefdael. Deze liet het slot omstreeks 1653 verbouwen en vergrooten, waarbij hem de gemeente

4

Sluiten